2017


(Blom1234)

.1234
1.RU-Marathon-221919.09.201701:40:22TAHHA4164Blom1234-582Goldo-1171DracoViridis-2410
2.RU-Marathon-238710.10.201701:24:16Blom12342714FlareStar52CARIBU-881isatis47-1880
3.RU-Marathon-242914.10.201701:27:49TAHHA1914BesTanja1312Japio-1591Blom1234-1630

: ∑ = 6, ∑ = 50